องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อบต.เมืองพาน

ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน