องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น 64-65 อบต.เมืองพาน

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น 64-65

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน