องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ อบต.เมืองพาน

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน

  ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562   ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562   ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562   ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 3 มกราคม 2563   ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563   ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563   ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563   ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563   ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563   ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563   ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563   ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563   ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563   ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563   ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563   ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563   ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563   ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563