องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศเผยแพร่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2562 อบต.เมืองพาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศเผยแพร่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2562

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน