องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ออกตรวจโรงเลี้ยงสุกร เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบการฯ อบต.เมืองพาน