องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน อบต.เมืองพาน

แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน

  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.01   รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แบบ ผ.02   บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แบบ ผ.03   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1-2562   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01 เพิ่มเติมครั้งที่ 1-2562   รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 เพิ่มเติมครั้งที่ 1-2562   บัญชีคุรุภัณฑ์ (ปี2561-2565) แบบ ผ 03 เพิ่มเติมครั้งที่ 1-2563   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1-2562   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1-2562   รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบผ.02 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1-2562   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2563   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2563   รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2563   บัญชีคุรุภัณฑ์ (ปี2561-2565) แบบ ผ 03 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2563   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2563   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2562   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2563   รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2563   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3-2563   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3-2563   รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3-2563   บัญชีคุรุภัณฑ์ (ปี2561-2565) แบบ ผ 03 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3-2563   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3-2563   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2563   รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2563   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1-2563   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01 แก้ไข ครั้งที่ 1-2563   รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 แก้ไข ครั้งที่ 1-2563   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2-2563   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01 แก้ไขครั้งที่ 2-2563   รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 แก้ไขครั้งที่ 2-2563   บัญชีคุรุภัณฑ์ (61-65) แบบ ผ 03 แก้ไขครั้งที่ 2-2563   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 1-2564   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564