องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง อบต.เมืองพาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน

  แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคไวรัสโคโรนา 2019   แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง   หนังสือซักซ้อมการทบทวนแผน 5 ปี   มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 2561   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2561   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2561   แนวทางปฏิบัติตามระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือกำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา แบบ ก   รูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา แบบ ข   หนังสือแนวทางปฏิบัติตามรบ.มท.ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) 2561   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 2560   แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   บัญชีวัสดุครุภัณฑ์   ว52 แจ้งลดหรืองดค่าปรับและการขยายระยะเวลา   อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล