องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองพาน

ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17-27เมษายน2563

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน เมื่อ 16 เมษายน 2563

เปิดอ่าน 307 ครั้ง

ประกาศ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะเปิดรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ ประกอบมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศ ก.อบต.  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗  มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๗/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๒๕  มิถุนายน ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย  ตำแหน่งที่รับสมัคร  ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัด สำนักปลัด อบต.  ตำแหน่ง  ๑. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ) จำนวน ๒ อัตรา  /  ๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประเภทผู้มีทักษะ)  จำนวน ๑ อัตรา  รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ